Statut

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Koło Inicjatyw Studenckich (w skrócie KIS), zwane dalej Kołem tworzy się w  Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach struktur Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego.

Art. 2. Koło istnieje pod patronatem Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Art. 3. Opiekunem Koła jest  pracownik  naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Art. 4. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z siedzibą w Rybniku.

Art. 5. Koło współpracuje z pozostałymi uczelniami wchodzącymi w skład Zespołu szkół wyższych w Rybniku.

Art. 6. Organami Koła są: Ogólne Zebranie Członków, Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego

Art. 7. Koło może używać pieczęci i może posiadać logo.

Art. 8. Koło zostaje powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ 2

CELE I FORMY DZIAŁANIA KOŁA

Art. 9. Celem koła jest:

 1. budowanie środowiska akademickiego w Rybniku,
 2. rozwój aktywności naukowej i społecznej  i ekonomicznej swoich członków,
 3. zdobywanie i poszerzanie wiedzy wybiegającej poza zakres przedmiotowy studiów.
 4. integracja i poszerzenie komunikacji międzyuczelnianej,
 5. promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z siedzibą w Rybniku.

Art. 10. Cele Koła realizowane są poprzez:

 1. organizowanie konferencji, spotkań i wykładów dla Członków Koła oraz innych studentów,
 2. cykliczne spotkania członków Koła poświęcone samokształceniu poprzez dyskusje i debaty,
 3. prowadzenie gazety kulturalno-informacyjnej oraz strony internetowej,
 4. nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z innymi ośrodkami akademickimi,
 5. inną działalność promująca rozwój wiedzy i osobowości.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE

Art. 11. Członkiem Koła może być student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w szczególności Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Rybniku.

Art. 12. Osoby studiujące w ramach struktur Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku mogą uczestniczyć w działalności Koła, nie posiadając praw członka.

Art. 13. Członkiem Koła może zostać osoba, która:

 1. integruje się z celami Koła i wyraża chęć bycia członkiem Koła.
 2. chce brać aktywny udział w działalności Koła.
 3. uzyska poparcie Ogólnego Zebrania Członków oraz Opiekuna Koła. 1

Art. 14. Członek Koła ma prawo do:

 1. wybierania i bycia wybieranym do organów Koła,
 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Koło,
 3. korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń, będących do dyspozycji Koła,
 4. posługiwania się nadanymi przez Koło lub przy jego pomocy zaświadczeniami, certyfikatami oraz listami pochwalnymi i referencyjnymi.

Art. 15. Członek Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu Koła,
 2. dążyć do realizowania celów Koła,
 3. aktywnie brać udział w pracach Koła,
 4. godnie reprezentować Koło.

Art. 16. Członkostwo w Kole ustaje z chwilą:

 1. wystąpienia z Koła na własną prośbę poprzez złożenie oświadczenia,
 2. wykluczenia z Koła na podstawie decyzji Ogólnego Zebrania Członków Koła w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Koła (Przewodniczący informuje zainteresowanego o takiej decyzji),
 3. rozwiązania Koła,

Art. 17. W przypadku wykluczenia z Koła, były Członek traci wszelkie prawa wynikające z tytułu członkostwa.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY KOŁA

Art. 18. Organami Koła są: Ogólne Zebranie Członków, oraz Zarząd Koła w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, oraz Skarbnik.

Część 1

Ogólne Zebranie Członków

Art. 19. Najwyższą władzą Koła jest Ogólne Zebranie Członków Koła.

Art. 20. Ogólne Zebranie Członków Koła jest zwoływane:

 1. w trybie zwykłym do końca miesiąca rozpoczynającego każdy semestr akademicki.
 2. w trybie nadzwyczajnym w wypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

Art. 21. Ogólne Zebranie Członków Koła zwołuje Przewodniczący:

 1. z własnej inicjatywy.
 2. na wniosek 50% Członków Koła w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia pisemnego wniosku Zarządowi wraz z podpisami Członków wnioskujących o zwołanie Ogólnego Zebrania Członków.
 3. Na wniosek Opiekuna Koła.

Art. 22. 0 terminie Ogólnego Zebrania Członków decyduje Przewodniczący i informuje o nim wszystkich Członków Koła przynajmniej na 7 dni przed tym terminem.

Art. 23. Do Ogólnego Zebrania Członków Koła należy w szczególności:

 1. Uchwalanie planu pracy Koła w danym roku akademickim.
 2. Wybór Przewodniczącego i jego Zastępcy oraz Skarbnika.
 3. Przyjmowanie nowych Członków Koła.
 4. Zmiana Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Koła.

Art. 24. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Koła:

 1. zapadają w głosowaniu jawnym większością 50% + 1 głos, głosów członków Koła obecnych na posiedzeniu.
 2. uchwały dotyczące powoływania Przewodniczącego i jego Zastępcy, Skarbnika oraz wykluczenia z Koła zapadają w głosowaniu tajnym większością 50% + 1 głos, głosów Członków Koła obecnych na posiedzeniu.
 3. każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos.
 4. w przypadku nieobecności na posiedzeniu Członek Koła może udzielić pisemnego pełnomocnictwa w głosowaniu innemu członkowi Koła.
 5. głosowanie tajne odbywa się w formie pisemnej.

Część 2

Przewodniczący i jego Zastępca oraz Skarbnik

Art. 25. Pomiędzy Ogólnymi Zebraniami Członków Koła władze w Kole sprawuje Przewodniczący , Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik.

Art. 26. Wybory przeprowadzane na Ogólnym Zebraniu Koła:

 1. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika dokonuje Ogólne Zebranie Członków Koła na początku każdego roku akademickiego.
 2. kandydaci wybierani są spośród Członków Koła poprzez podanie ich kandydatur przez Członków Koła na Ogólnym Zebraniu Członków a następnie werbalne (ustne) wyrażenie przez kandydatów zgody na kandydowanie.
 3. oddzielnie i kolejno odbywają się głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
 4. powyższe czynności zostają zaprotokołowane.

Art. 27. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik wspólnie podejmują decyzje.

Art. 28. Do zadań (praw i obowiązków) Przewodniczącego i jego Zastępcy  oraz Skarbnika należy w szczególności:

 1. ścisła współpraca z Opiekunem(-nami) Koła.
 2. sprawowanie wraz z Opiekunem Naukowo-Dydaktycznym nadzoru nad pracami Koła.
 3. wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
 4. zwoływanie w trybie zwykłym oraz nadzwyczajnym Ogólnego Zebrania Członków Koła.
 5. bieżące kierowanie pracami Koła.
 6. reprezentacja Koła na Uczelni macierzystej, w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku i na zewnątrz.
 7. udzielanie pisemnych pełnomocnictw w imieniu Koła.

ROZDZIAŁ 5

OPIEKUNOWIE KOŁA

Art. 29. Opiekun Naukowo-Dydaktyczny odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad pracami Koła.

Art. 30. Opiekunowi Naukowo-Dydaktycznemu Koła przysługuje prawo wnioskowania o zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków Koła.

ROZDZIAŁ 6

ŚRODKI FINANSOWE

Art. 31. Koło uzyskuje środki finansowe poprzez:

 1. dotacje uczelniane.
 2. dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. darowizny osób prawnych i fizycznych.
 4. samodzielną działalność.
 5. składki członków, które zostaną ustalone na Ogólnym Zebraniu Członków Koła.

ROZDZIAŁ 7

ROZWIĄZANIE KOŁA

Art. 32. Koło może zostać rozwiązane uchwałą Ogólnego Zebrania Członków Koła w głosowaniu jawnym większością przynajmniej 50% + 1Członków Koła.

Art. 33. Uchwała rozwiązująca Koło określi sposób i czas likwidacji.

ROZDZIAŁ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 34. Sprawy nie uregulowane regulaminem rozwiązywane będą podczas Ogólnego Zebrania Członków Koła.

Art. 35. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Ogólne Zebranie Członków Koła i z dniem rejestracji w rejestrze Kół naukowych przez Rektora Uniwersytetu Ekonomiczengo w Katowicach.

Art. 36. Regulamin Koła jest zgodny ze Statutem oraz Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Rybnik dn. 1 października 2004.

Dodaj komentarz